Tổng quan chung

Cấu trúc Chương trình Đại lý bán hàng của AppTeng cho phép mỗi Đại lý được phát triển không giới hạn các Đại lý tuyến dưới, có thể là một, hai, ba đại lý hoặc bao nhiêu Đại lý tùy theo khả năng.

Chương trình Đại lý bán hàng của AppTeng bao gồm 5 cấp Đại lý. Cấp 1 là Đại lý cao nhất và Cấp 5 là Đại lý thấp nhất. Tổng giá trị chiết khấu bán hàng cho các cấp Đại lý là 40% giá trị Doanh thu. Mức chiết khấu bán hàng của mỗi cấp Đại lý như sau:

Đại lý Cấp 5 (Đại lý bán hàng trực tiếp): Chiết khấu 30 % trực tiếp trên giá bán sản phẩm (Giá mua trên hệ thống Đại lý là giá đã trừ chiết khấu so với Giá bán công bố tới khách hàng của AppTeng)

Đại lý Cấp 4 (Đại lý cấp trên của Đại lý cấp 5): Chiết khấu 4 % trên Giá trị Doanh thu mà Đại lý cấp 5 bán ra.

Đại lý Cấp 3 (Đại lý cấp trên của Đại lý cấp 4): Chiết khấu 3 % trên Số tiền thực nhận từ Chiết khấu bán hàng mà Đại lý cấp 4 nhận được.

Đại lý Cấp 2 (Đại lý cấp trên của Đại lý cấp 3): Chiết khấu 2 % trên Số tiền thực nhận từ Chiết khấu bán hàng mà Đại lý cấp 3 nhận được.

Đại lý Cấp 1 (Đại lý cấp trên của Đại lý cấp 2): Chiết khấu 1 % trên Số tiền thực nhận từ Chiết khấu bán hàng mà Đại lý cấp 2 nhận được.

Một Đại lý bắt đầu tham gia, không phân biệt nguồn giới thiệu sẽ mặc định là Đại lý cấp 5. Nếu phát triển mới được 100 Đại lý thì sẽ được nâng cấp lên là Đại lý cấp 4, tiếp tục phát triển thêm mới được 100 Đại lý sẽ được nâng cấp lên là Đại lý cấp 3. Tương tự như vậy, nếu phát triển thành công 400 Đại lý thì được nâng cấp lên cấp Đại lý cao nhất là Đại lý cấp 1.

Khi là Đại lý cấp 1 - bạn sẽ có ít nhất 400 Đại lý cấp dưới. Nếu bất cứ Đại lý nào thuộc nhánh phát triển của bạn (Không phân biệt cấp Đại lý) phát sinh doanh thu bán hàng, bạn đều được hưởng chiết khấu bán hàng theo tỷ lệ ở trên.

Bạn có thể phát triển không hạn chế số lượng nhánh.